Naše služby detailně

Proč právě naše služby?

Prohlédněte si reference.

Služby

Procesní řízení

Společnost je orientovaná na řízení jednotlivých projektů organizace.  Cílem je efektivně řídit činnosti organizace či jednotlivých projektů. Cílem je především snižovat náklady organizace, eliminovat případná rizika a hledat nové příležitosti.

Postupy realizace

 • Analýza organizace za účelem zjištění činností a chodu organizace,
 • Management procesního řízení organizace,
 • Návrh a příprava procesních, organizačních a personálních změn, které je nutné provést externími dodavateli služeb, včetně managementu a koordinace takových služeb,
 • Zpracování procesního diagramu současného a optimálního, včetně návrhu budoucích procesních a personálních opatření vedoucích k optimalizaci procesů,
 • Implementace nových procesů do chodu organizace, jejich průběžná a následná kontrola.

Controlling

Společnost se specializuje na snižování nákladů na straně zákazníka. Cílem je zabránit zbytečným výdajům v organizaci, identifikovat případné ztráty, připravit klienta na jednání o snižování nákladů.

Jsme schopni provádět kontrolu nákladů v různých činnostech organizace včetně financování z evropských fondů.

Evidence a inventarizace majetku

Společnost se zabývá poradenstvím a zpracování evidence a inventarizací majetku organizace. Jsme nápomocni při těchto činnostech souvisejících s inventarizací:

 • Evidenci majetku a jeho správném zatřídění a oceněním.
 • Zařazování majetku do užívání
 • Vyřazování majetku a jeho likvidace
 • Vydávání DDHM do spotřeby
 • Odepisování majetku – zpracování odpisového plánu

Provádíme inventarizaci majetku řádnou případně i mimořádnou. Inventarizují se veškerá aktiva i pasiva uvedená v rozvaze, tj.

 • investiční majetek hmotný i nehmotný
 • finanční investice
 • zásoby
 • pohledávky, účty časového rozlišení
 • finanční majetek
 • závazky a ostatní pasiva

Inventarizace majetku se provádí vždy jako fyzická. V případech, kdy nelze provádět fyzickou inventuru, provádí se inventura dokladová.

Nedílnou součástí fyzické inventury je i inventarizace majetku, který užívají přímo určení zaměstnanci (tj. majetek uvedený na osobních kartách, a to i majetek zapůjčený zaměstnanci k práci doma či jinde mimo sjednané pracoviště – např. počítače, mobilní telefony apod.).

Součástí inventarizace je i inventarizace majetku cizího vedeného na podrozvahových účtech, případně majetku umístěného v jiných organizacích.

Řízení investičních projektů

Naší přednosti je řízení investičních projektů.

Zabýváme se vlastní přípravou investičních projektů a vedle toho i jejich realizací. Jsme schopni zajistit projektovou přípravu, realizaci, samotný provoz. Na přání zákazníka jsme schopni realizovat i ukončení provozu a případnou likvidaci.

Investiční projekty řídíme pro subjekty z řad veřejného sektoru tak i pro soukromé organizace.

Poradenství s hospodařením obcí a měst

 • Zabýváme se poradenstvím v oblasti rozpočtového účetnictví a účetnictvím příspěvkových organizací.
 • Provádíme optimalizace nákladů, řízení investic a r plánováním rozvoje samospráv
 • Specializujeme se na řízení finančních toků samospráv.
 • Provádíme ekonomické analýzy dopadů činností samospráv.
 • Zpracováváme interní metodiku a řízení interních směrnic samospráv.
 • Provádíme finanční výhledy a plány samospráv a jejich organizací.
 • Jsme schopni efektivně řídit rozpočet města, najít úspory a vytvořit případné rezervy rozpočtu.
 • Sestavování ročních plánů.
 • Zajištění financování municipalit.

Poradenství v oblasti dotací

Zabýváme se poradenství v oblasti získávání dotací z evropských fondů, ale ze zdrojů státního rozpočtu. Provádíme poradenství v oblasti dotací pro klienty z řad veřejného sektoru včetně samosprávy, ale pro klienty ze soukromého sektoru.

 

 • Provedeme předvstupní analýzu pro získání vhodného dotačního titulu
 • Zpracujeme pro Vás projektovou žádost či žádost o dotaci. Zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci.
 • Zajistíme administraci projektu včetně projektové žádosti.
 • Pomůžeme se realizací dotace, včetně dodržen všech dotačních podmínek.
 • Pomůžeme se zajištěním finančních prostředků na případnou spoluúčast či předfinancování projektů.
 • Monitorujeme celkový průběh dotačního projektu.
 • Zabýváme se i zpracováním žádostí v rámci pobídek ze státního rozpočtu, resp. ze strany Czech investu.

Pro koho jsou naše služby vhodné?

Pracujeme pro celou škálu zákazníků z řad státní správy, samosprávy i soukromých společností. Zejména městům a obcím často pomůžeme otevřít zcela nové možnosti  v oblasti rozvoje.